kredi kartı

Görevi Kötüye Kullanma, Güveni Kötüye Kullanma Suç Duyurusu

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN : ….(TC)
Adres………………………………………
ŞÜPHELİLER : …

ŞUÇ : 1163 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkil şirket Ankara ili, ,… ilçesi, … Ada, … parsel üzerinde yapılmakta olan binaların yapımcı firmasıdır.
Arsa sahibi Baş Serhatlar Konut Yapı Kooperatifi ile firmamız arasında Ankara 26. Noterliği’nin 22.10.2004 tarih, 22698 yevmiye no.lu (EK 1) “Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” imzalanmış ve bu sözleşmeye istinaden firmamız tarafından inşaatlar yapılmaya başlanmıştır.
2- Firmamızın yasal yapımcı firma olan hüviyeti sürerken, ARSA SAHİBİ KOOPERATİF BAŞKANI SÜPHELİ …, Yönetim Kurulu Üyeleri … ve …, daha önceki “GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HİÇBİR YETKİ VERİLMEDİĞİ HALDE”, 27.02.2014 tarihinde … İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ- “ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamıştır. Firmamız ile yapmış oldukları sözleşme halen geçerli olmasına rağmen başka bir firma ile yapılan bu sözleşmeyle, firmamıza verilecek olan bağımsız bölüm tapularının, yeni müteahhit firmaya verilmesi hüküm altına alınmıştır. (EK 2: … ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği -hiçbir yetkilerinin olmadığını gösterir Genel Kurul Toplantı Tutanağı), (EK 3: Yeni müteahhit ile yapılan 27.02.2014 tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi).
3- Şüpheliler, firmamız ile yapmış oldukları sözleşme devam etmekte iken ve firmamız ile kooperatif arasında devam eden dava dosyaları derdest iken yeni firma ile sözleşme akdetmiştir. Devam eden davalar kısaca;
a- Firmamız ile kooperatif arasında, yapmış olduğumuz … imalatlarına ilişkin alacak davası derdesttir. İnşaatlara başlamadan önce arsa sahibi kooperatife yapılıp verilecek … parselde bulunan binanın (yapılan zemin etüt çalışmaları neticesinde zeminin, binayı taşıyamayacağı- zeminin iyileştirilmesi gerektiği doğrultusundaki jeolojik raporlara istinaden) temeli altına … çakılması hususunda … tarihinde tanzim ve imza edilen Ek Sözleşmeye (EK 4) istinaden firmamız tarafından … imalatı gerçekleştirilmiştir.
Yapılan bu … işine ait imalat bedeli MÜŞAVİR FİRMA HAKEDİŞ RAPORUNDA belirtildiği üzere, 1.069.019,06-TL’dir (EK 5). Ankara Noterliği’nin … tarih … yevmiye no.lu ihtarname ile imalatlardan doğan alacağımız 959.016,70-TL’nin ödenmesini kooperatife ihtar ettik (EK 6). Bu bedel alacağımız tarafımıza ödenmediği için arsa sahibi kooperatif temerrüde düştü. Bugün itibarıyla bu alacağımızın tutarı, 4.000.000,00-TL (DörtMilyonTürkLirası) civarındadır.
Bu alacağın tarafımıza ödenmemesi nedeni ile açmış olduğumuz dava Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyasında görülmüş olup, halen Yargıtay HD.’nin …. dosyasında derdest durumdadır. Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/255 E. sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda alacağımız sabit göründüğünden, tarihinde ada … parseller üzerinde tesis edilmiş kat irtifaklı tapular üzerine, alacağımız karşılığında (Arsa sahibi kooperatife ait tapular da dahil olmak üzere) tedbir konulmuştur.
b- Bu dava dışında ayrıca rsa sahibi kooepratifin alacaklarımızı ödememesi ile birlikte hakettiğimiz konut tapu ferağlarını vermemesi nedeni ile Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tapu İptal ve Tescil Davası açtık. … E. sayılı dosyada görülen dava halen Yargıtay inceleme aşamasındadır. Diğer bir ifadeyle bu dava da halen derdestttir.
c- Bunun yanı sıra arsa sahibi kooperatif tarafından firmamıza karşı açılan NAMA İFA davası Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. sayılı dosyası üzerinden görülmüş olup, halen derdesttir.
Malumunuz olduğu üzere, yukarıda bahsi geçen davalar açısından YARGITAY SÜRECİ SONUÇLANMADAN DAVALARIN SONUCU KESİN KARAR NİTELİĞİ KAZANMAMAKTADIR. Yukarıda ayrıntılı olarak bahsetmiş olduğumuz 3 dava da taşınmazın aynına ilişkin olması nedeni ile bu davaların Yargıtay incelemesinden geçtikten sonra kesinleşmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunulabileceği aşikardır. Şüpheliler, SÖZ KONUSU DAVALAR KESİNLEŞMEDEN -dolayısıyla taşınmazlar üzerinde herhangi bir işlem yapamayacaklarını bilmelerine rağmen-, GENEL KURUL TARAFINDAN KENDİLERİNE VERİLMİŞ HİÇBİR YETKİ OLMAMASINA RAĞMEN ve ŞİRKETİMİZ İLE SÖZLEŞMELERİ DEVAM ETMESİNE RAĞMEN, tüm kooperatif üyelerini kandırmak suretiyle diğer firma ile sözleşme imzalamışlardır. Şüpheliler, açıkça kendilerine tanınmış olan güveni kötüye kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedirler.
4- Ayrıca … tarihli Kooperatif Genel Kurulu’nda (yukarıda bahsedilen kesinleşmemiş davalar mevcut iken) kooperatifin firmamıza vermesi gereken tapuları (her birinin 200.000-TL bedelindeki tapuları 40.000-TL bedelle) satmak üzere Genel Kurul Toplantı Gündemi’nin 5. maddesine koyarak (EK 7) ORTAKLARINI YANILTMAK, YANLIŞ BİLGİ VERMEK SURETİYLE GENEL KURULDA KARAR ALDIRMIŞLARDIR. Firmamıza verilmesi gereken konut tapuları resmen hukuksuzca …, … ve …. tarafından peşkeş çekilmektedir. Her 3 şahıs da yasalara göre suç işlemiş ve işlemektedir.
Malumlarınız olduğu üzere TTK. 124. maddeye göre kooperatifler ticari şirketlerdir ve aynı kanunun 16. maddesine göre tüm ticari şirketler tacir sayılır. TTK. Hükümleri ve yerleşen Yargıtay Kararları gereğince kooperatif yöneticileri de basiretli bir tacir gibi davranmak yükümlülüğü taşımaktadır. Kooperatif yöneticileri hukuki muameleye girişmeden önce, taahhüt altına gireceği iş ve borcu nasıl ve ne şekilde ortakları yararına yapacağı/ödeyeceği hususlarını dikkate almalıdır. En azından bunları makul bir şekilde yerine getireceğini araştırmak ve yapmak zorundadır. Bu 3 kooperatif yöneticisi de yükümlülüklerini yok sayarak, açıkça kötü niyetli olarak, kooperatif üyelerinin kendilerine gösterdikleri güveni kötüye kullanmak suretiyle, hukuken geçerli olması mümkün olmayan genel kurul kararları aldırmışlardır.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izaha çalışılan nedenlerle;
Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturma yapılarak cezalandırılmaları için dava açılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

Ad-Soyad
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir