kredi kartı

İhtiyati Haciz (Takip Sonrası – Bono )

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : ………
TAKİP DOSYA NO : ………
TALEPTE BULUNAN
ALACAKLI : ……… ………
VEKİLİ : ………
………
BORÇLU : ………
………
TALEP KONUSU : İhtiyati Haciz talebidir.
ALACAK MİKTARI : ………
AÇIKLAMALAR :
1- Borçlu ……… tarafından müvekkilime verilen BONO
2- Senetleri zamanında ödemeyen borçlu bunun yanında şifahi olarak kendisine iletilen ödeme talepleri ve uyarıları da karşılıksız bırakmıştır.
3- Yaptığımız araştırmalarda borçlunun bu borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu duyulmuştur. Borçlunun mal kaçırma ve adres değiştirme ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun borca yeter miktarda menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için işbu talepte bulunulma zarureti hasıl olmuştur.
4- Gerekli teminat tarafımızdan mahkemeye depo edilecektir.
HUKUKİ NEDENLER : TTK.,İİK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat

DELİLLER : BONO VE DİĞER SAİR DELİLLER
TALEP SONUCU :Yukarıda kısaca arzedilen nedenlerle, duruşma yapılmaksızın, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla, üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine talebimiz doğrultusunda haciz konulmasına yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/2019

Alacaklı Vekili ………

EK: – Onaylı Vekaletname Sureti
– Senet asılları/fotokopileri

https://www.aydinlawgroup.com/category/sozlesmeler/

İhtiyati Haciz (Takip Sonrası-Bono)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir