Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. hukuk dairesi Kararı

2017/9391 E., 2019/4175 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki asıl dava itirazın iptali, karşı dava tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 07/05/2019 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı-karşı davacı vekili Av…. geldi. Karşı taraf Davacı-karşı davalı vekili Av. … geldi. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 2.037 TL Yargıtay duruşması vekalet ücretinin davalı-k.davacıdan alınıp davacı-k.davalı tarafa verilmesine,
33.840,85 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 6100 sayılı HMK’nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Davalı-karşı davacı …Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi ile Kiralanan uçak yedek parçaları bedelinin tahsili ve fesih tarihine kadar kira bedelinin tahsili talebi bakımından yapılan incelemede;
Taraflar arasında akdedilen … Fokker 100 tipi uçağın 01/07/2005 başlangıç tarihli, 30/06/2006 tarihinde sona erecek kira sözleşmesinin kiraya veren/ davalı-karşı davacı …tarafından 24/07/2005 tarihinde kiraladığı uçağı geri çekmesi sonucu feshedilmiştir.
Sözleşmenin 14.Kiracının sorumlulukları kısmının “r” bendinde “Kiracı kiralayanını teknik personeli için yedek parçalarını içinde güvenli muhafaza edebileceği (yaklaşık 20 mtkare büyüklüğünde) uygun ve havalandırma/soğutma sistemi olan (klimalı) içinde telefon ve faksın bulunduğu bir ofis ve gümrüksüz kapalı depo/alan sağlamak zorundadır. Kiracı operasyon için yapılacak telefon ve faks maliyetlerinden sorumlu olacaktır. Buna ilaveten kiracı kiralayanın teknik personeline apron içinde kullanabileceği bir araç tahsisi etmekle yükümlüdür.” “v” bendinde “Kiralanan uçağa ait teknik/yedek parçaların bir yerden bir yere naklinde kiracının imkanları doğrultusun da hareket edilecektir.” şeklinde kararlaştırılmıştır.
Kiracının sözleşme ile üstlendiği bu yükümlülüğünü yerine getirmek için dava dışı Air Libya Havacılık Turizm &Hava Teknik servisinden aylığı 1000 USD karşılığında depo kiraladığı, 01/09/2005 ila 31/03/2009 arası kira bedelinin 43.000 USD’yi kendisinden talep edildiği, 11 Mart 2009 tarihli yazının yeminli tercümesinin dosyaya ibraz edildiği, bu yazı içeriği ve davacı kiracının kabulüne göre deponun tasarruf hakkının davacıda olduğu ve depoda uçak kanadı ana kirişleri parçalarının bulunduğunun sabit olduğu, mahkemede alınan tanık beyanlarına göre, Libya Devletindeki kaotik ortam içinde uçuş ve bakım personeli pasaportuna el konulup gözaltına alınan davalı/karşı davacı şirketin Libya’da uçak yedek parçalarının muhafaza edildiği depoya gidemediği, sözleşme hükümlerine göre kendisi tarafından temin edilmiş yedek parçalarını almak imkanından mahrum kaldığı, mahkemece aldırılan 08/04/2011 tarihli Bilirkişi kurul raporunda atıf yapılan davacı-karşı davalı şirketin, davalı-karşı davacı şirkete gönderdiği 20/07/2006 tarihli e-mailde “Özellikle Fokker 100’ün parçaları ile ilgili davranışlarınızdan endişe duyuyoruz. Lütfen bize, parçaları geri alıp depozitomuzu geri vereceğinizi veya geri almayıp depozitomuzu tutacağınıza dair bilgi verin.Bu konuda acil cevabınızı beklemekteyiz.” diye uçak yedek parçalarının uhdesinde olduğunu belirterek verdiği 460.000 USD depozitoya karşılık tutulduğunu kabul etmesi karşısında,
1-) Davalı-karşı davacı …vekilinin sair temyiz itirazılarının reddine,
Mahkemece aldırılan 30/10/2013 tarihli Bilirkişi kurul raporunda hesap edilen 185.000 USD uçak malzeme bedelleri faiziyle tahsili taleple bağlı kalınarak karar verilmesi bakımından,
2-)Ayrıca bilirkişi raporlarında farklı kira bedeli hesapları yapıldığında kira sözleşmesi başlangıç tarihin 01/07/2005 den fesih tarihi 24/07/2005 tarihine kadar kira sözleşmesi eki sayılan ödeme planı çerçevesinde hesaplanacak kira bedeline hükmedilmesi bakımından,
Davalı-karşı davacı …nin açtığı davanın reddi kararının bozulması gerektiği kanaatiyle sayın çoğunluğun onama kararına katılmıyorum. 07/05/2019

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir