İşe İade Davalarında Arabuluculuk

Değişen İş Mahkemeleri Kanunu 11. Maddesiyle; İşçinin iş sözleşmesi feshedilirse, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği/geçersiz fesih iddiası ile bir ay sürede işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak mecburiyetindedir. Arabulucuda anlaşılamazsa son tutanak düzenlendikten sonra iki hafta içinde iş mahkemesine dava açılabilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle usulden reddi halinde, kesinleşmiş kararın tebliği ardından iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle ve 4857 sayılı İş Kanunun 20. Maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yukarıdaki şekilde değişmiştir.
Ayrıca davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerekir. İstinafa gidilmesi durumunda, bölge adliye mahkemesi kesin olarak karar verilir.
Söz konusu 11. Maddeyle, iş sözleşmesinin haksız feshedilen işçi fesih bildiriminin ardından 1 ay içinde direkt olarak dava açamayacak, onun yerine 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracaktır. Arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine dava açılabilir. Arabulucuya başvurmadan direkt olarak dava açılıp, dava usulden reddedilirse, kesinleşen söz konusu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde arabulucuya başvurulması zorunludur. Bu süre hak düşürücü süredir.
Mahkeme feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşçi işe başlatılmaz ise bildirim süresi verilmemiş ya da bildirim süresi ücreti ödenmemişse, bu süreye ait ücret ayrıca işçiye ödenir.


İşçi Kaç Gün İçinde İade İçin Başvurmalı?

İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. On gün içinde işçinin başvuruda bulunmaması durumunda, fesih geçerli bir fesih sayılır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin süreyle ilgili olarak kararında; “On günlük süre kesinleşmeden değil, kesinleşmiş kararın tebliğinden itibaren başlar. İşçinin kesinleşen kararı kendi olanaklarıyla öğrenmesi yetmediği gibi kesinleşme de yetmemekte, kesinleşen kararın tebliğ edilmesi gerekmektedir. Zira burada yasa işçiye en geç ve şekli olarak başvuracağı süreyi düzenlemiştir. …Yasada işçinin işe iadesi için başvuru süresinin kesinleşmiş mahkeme kararının tebliğinden itibaren başlayacağı açıkça düzenlendiğinden, somut uyuşmazlıkta ise işçiye kesinleşmiş mahkeme kararı tebliğ edilmediğinden, davacının işe iade istemiyle davalı işverene yasal süresi içinde başvurduğu ve davalıca işe başlatılmadığı kabul edilmelidir.” İfadelerine yer vermiştir.(Y9HD, 09.11.2015, 2014/18378 E. , 2015/31595 K. sayılı kararı).

https://www.sinerjias.com.tr/pg/pdf/ise-iade-10-gunluk-basvuru-suresinin-baslangici.pdf

İşe İade Konusunda Anlaşılırsa

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar, işe iade konusunda anlaşırlarsa;
– İşe başlatma tarihini, – Ücret ve diğer hakların parasal miktarı,- İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,
belirlemek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde anlaşma sağlanmamış sayılır. Son tutanak da bu duruma göre düzenlenir. İşçinin belirlenen tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir.

https://www.aydinlawgroup.com/


One thought on “İşe İade Davalarında Arabuluculuk

 1. Hello! aydinlawgroup.com

  We propose

  Sending your commercial proposal through the feedback form which can be found on the sites in the contact partition. Contact form are filled in by our application and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method raise the odds that your message will be open. Mailing is done in the same way as you received this message.
  Your message will be read by millions of site administrators and those who have access to the sites!

  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain)
  All USA – (10 million messages sent) – $399 instead of $699
  All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999
  There is a possibility of FREE TEST MAILING.

  Discounts are valid until June 10.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!
  In the process of sending messages we don’t break the rules GDRP.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Hope to hear from you soon.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir